ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

Factory Information Center System :FICs

 Login
ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งาน Click
ระบบรายงานการออกเลขทะเบียนโรงงาน ปี 2563 Click

(กรุณาใช้งาน Browser : Google Chrome)

ประกาศ

- คู่มือการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คลิก Download
- เนื่องจาก พรบ.โรงงาน (ฉบับที 2) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 62 ดังนั้น โรงงานที่จะนำมาเข้าระบบ ต้องมีกำลังรวม ตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
- ระบบจะปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงาน จำนวน 14 หลัก แทนการใช้เลขทะเบียนโรงงานแบบเดิม โดยจะเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
คลิก รายละเอียดเลขทะเบียนโรงงานใหม่ FID
  ใหม่!

ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ประจำเดือนมิถุนายน 2563
กร.1 กร.2 กกอ. กทพ.

ข้อมูลที่ ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
Click

ข้อมูลโรงงานจำพวก 3 ที่ต้องลดขนาด เป็นโรงงานจำพวก 2
Click

ข้อมูลที่ เข้าข่ายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
(สำหรับ กรอ. ในการบริหารจัดการศูนย์ทะเบียนโรงงาน)
Click