ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

Factory Information Center System :FICs

 Login
ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งาน Click
ระบบรายงานการออกเลขทะเบียนโรงงาน ปี 2564 Click

(กรุณาใช้งาน Browser : Google Chrome)

ประกาศ

เรียน เจ้าหน้าทีผู้ใช้งานระบบทราบ

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป การบันทึกข้อมูลทุกกระบวนงานในระบบ หากมีการบันทึกการดำเนินการ "อญ:อนุญาต" แล้วจะไม่สามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลงข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้อีก
ดังนั้น ขอให้ท่านตรวจสอบและบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนบันทึกการดำเนินการ "อญ:อนุญาต"


ผู้ใช้งานระบบ :
หน่วยงานที่ให้ใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม (Factory Information Center System :FICs)
  - สอจ. ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
  - กรอ. ใช้งานได้กับโรงงานที่ สอจ. ส่งให้ กรอ. เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
  - กร.1 กร.2 ข้อมูลโรงงานเดิมที่มีการอนุญาตก่อนวันที่ 1 ก.ค. 2563

หน่วยงานที่ให้ใช้ระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล (FICs Digital Submission)
โดยสามารถเข้าใช้งานระบบได้ที่ http://dsapp.diw.go.th
  - กร.1 และ กร.2 ใช้งานเฉพาะโรงงานที่ขอประกอบกิจการใหม่เท่านั้น
  - กกอ. และ กทพ. ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด (ที่ตั้งในพื้นที่ กทม.)
  - กทม. ใช้งานได้กับโรงงานที่หน่วยงานรับผิดชอบทั้งหมด
  - เทศบาล
      1) โรงงานที่รับแจ้งประกอบกิจการใหม่
      2) โรงงานที่ได้รับการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว (สอจ. มีรายงานผลการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว)
      3) โรงงานที่เทศบาลรับผิดชอบทั้งหมด (สอจ. มีรายงานผลการถ่ายโอนเรียบร้อยแล้ว)
หมายเหตุ : หาก สอจ. ออกใบรับแจ้งฯ แทนเทศบาล ให้ใช้ username และ password ของเทศบาลในการดำเนินการ

  ใหม่!


รายงานสรุปข้อมูลโรงงานจำพวก 3 ที่ดำเนินการลดขนาดเป็นโรงงานจำพวก 2 ของ สอจ. ทั่วประเทศ
Click
ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2564