ข้อมูลที่เข้าข่ายโรงงานตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
(สำหรับ กรอ. ในการบริหารจัดการศูนย์ทะเบียนโรงงาน)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
อก 0203/ว3416 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562

กรมโรงงานอุตสาหกรรม
โรงงานตั้งอยู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร - สรุป
โรงงานตั้งอยู่พื้นที่ต่างจังหวัด - สรุป
กร.1
กร.2
กกอ.
กทพ.
กร.1
กร.2
กกอ.
กทพ.

กลับไปหน้าหลัก