ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

Factory Information Center System :FICs

 Login
ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งาน Click
ระบบรายงานการออกเลขทะเบียนโรงงาน ปี 2562 Click

(กรุณาใช้งาน Browser : Google Chrome)

ประกาศ

- คู่มือการแจ้งเลิกประกอบกิจการโรงงานที่ไม่เข้าข่ายเป็นโรงงาน ตาม พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 คลิก Download
- เนื่องจาก พรบ.โรงงาน (ฉบับที 2) พ.ศ.2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 ต.ค. 62 ดังนั้น โรงงานที่จะนำมาเข้าระบบ ต้องมีกำลังรวม ตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือใช้คนงานตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป
- ระบบจะปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงาน จำนวน 14 หลัก แทนการใช้เลขทะเบียนโรงงานแบบเดิม โดยจะเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
คลิก รายละเอียดเลขทะเบียนโรงงานใหม่ FID
  ใหม่!

ใบแจ้งการชำระค่าธรรมเนียมรายปี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
กร.1 กร.2 กกอ. กทพ.

ข้อมูลที่ ไม่เข้าข่ายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
Click

ข้อมูลที่ เข้าข่ายโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
(สำหรับ กรอ. ในการบริหารจัดการศูนย์ทะเบียนโรงงาน)
Click