ระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม

Factory Information Center System :FICs

 Login
ตรวจสอบรหัสผู้ใช้งาน Click
ระบบรายงานการออกเลขทะเบียนโรงงาน ปี 2562 Click
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์กลางข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด Click

(กรุณาใช้งาน Browser : Google Chrome)

ประกาศ

ระบบจะปรับปรุงกระบวนการออกเลขทะเบียนโรงงาน จำนวน 14 หลัก แทนการใช้เลขทะเบียนโรงงานแบบเดิม โดยจะเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
คลิก รายละเอียดเลขทะเบียนโรงงานใหม่ FID
  ใหม่!
ใบ Pay in ชำระค่าธรรมเนียมรายปีผ่านธนาคาร ประจำเดือนตุลาคม 2562
กร.1 กร.2 กกอ. กทพ.
คำแนะนำ กร.1 /กร.2 / กกอ. คำแนะนำ กทพ.